• Főépület

 • Templom utca 3.

 • Templom utca 10.

 • Petőfi utca 3.

 • Petőfi utca 7.

 • Főbejárat

Copyright 2019 - Furtai Bessenyei György Általános Iskola

VII. MAGÁNTANULÓI SZABÁLYZAT

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályban maradó normaszövegével

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.

(6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.

(7) A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában Köznevelési Hídprogram keretében is, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető.

A tankötelezettség teljesítése magántanulóként

A tanulónak a közoktatási törvényben rögzített joga, hogy magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését.(1993.évi tv. LXXIX. 11.§. 1.bekezdés „n) magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését;) A magántanulókat ugyanúgy be-, illetve át kell íratni abba az iskolába, amelyikkel tanulói jogviszonyt kívánnak létesíteni, de ezek a diákok felmentést kapnak a kötelező a tanórák látogatása alól.

Magántanulók szülői döntés alapján

A tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető  (1993. évi tv. LXXIX. 7.§. 1.bekezdés A tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.) Ha a szülő úgy határoz, hogy gyermeke iskolába járás helyett magántanulóként folytassa tanulmányait, akkor ezzel a kívánságával az iskola igazgatóját kell megkeresnie.

 (11/1994.(VI.8.) MKM rend.23.§.(1) bekezdés. Ha a tanuló - szülőjének a közoktatási törvény 7. §-a (2) bekezdésében szabályozott választása alapján - tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget, az erről való bejelentést követő három napon belül az iskola igazgatója beszerzi a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat véleményét, annak eldöntésére, hátrányos-e ez a megoldás a tanulónak. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét.

2011. évi CXC. törvény 45. §(6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles errõl értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. 

A sajátos nevelési igényű tanuló az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján folytathatja tanulmányait magántanulóként.  (11/1994.(VI.8.) MKM rend.23.§. 5bekezdés.  Ha a tanulót a közoktatási törvény 69. §- ának (2) bekezdése alapján egyéni adottsága vagy sajátos helyzete alapján mentesítették a testnevelés, a művészetek, a technika tantárgyak és egyéb gyakorlati jellegű tantárgyak, foglalkozások tanulása alól, tudásáról nem kell számot adnia. A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát. Ha a mentesítést a sajátos nevelési igényű tanuló testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosságára, autizmusára, halmozottan fogyatékosságára, vagy a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban való tartós és súlyos akadályozottságára tekintettel kérik, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság, ha pedig tanulási nehézségre tekintettel kérik, a nevelési tanácsadó szakértői véleményét be kell csatolni

Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót, illetve a szülőt a magántanulói jogairól és kötelességeiről. Fontos tudni, hogy a magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra.  

A magántanuló felkészítése és értékelése

 (11/1994.(VI.8.) MKM rend.23.§. (2) bekezdés.  Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel. Az az iskola pedig, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll - kivéve, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról - állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és osztályzatait, továbbá dönt - minden esetben - a tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót, illetve a szülőt a magántanulói jogairól és kötelességeiről. A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló, (11/1994.(VI.8.) MKM rend.23.§. (3) bekezdés.

 Ha a sajátos nevelési igényű tanuló az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról - felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, illetve az ehhez szükséges pedagógusokról - a szakértői véleményben foglaltak szerint - az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A közoktatási törvény 120. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak alapján az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadó;

   b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó szakember hálózat költségvetése terhére kell gondoskodni. Az iskola, köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha a szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait.

 (1993.évi tv. LXXIX. tv.120.§ (1) bekezdés. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján

- tanulmányait magántanulóként folytatja, illetve

- a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a fejlesztő felkészítésben való részvételi kötelezettségének,

az önkormányzati feladatellátás keretében, a szakértői véleményben megjelölt szakember biztosításáról - külön jogszabályban meghatározottak szerint - az iskolának, a fejlesztő felkészítést nyújtó, illetve a szakértői véleményt készítő intézménynek kell gondoskodnia. 

 A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló vagy súlyos betegsége miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre.

Felmentés a készségtantárgyak alól

 (1993.évi tv. LXXIX. tv. 69.§.(2) Az igazgató - a gyakorlati képzés kivételével - a tanulót kérelmére - részben vagy egészben - felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Csak a különbség érzékeltetése érdekében hangsúlyozzuk újra, hogy a magántanulót valamennyi kötelező tanórai foglalkozás alól fel kell menteni.

 Ha a tanulót mentesítették a testnevelés, a művészetek, a technika tantárgyak és egyéb gyakorlati jellegű tantárgyak, foglalkozások tanulása alól, tudásáról nem kell számot adnia.  

(11/1994.(VI.8.) MKM rend.23.§. 5bekezdés.

 Ha a tanulót a közoktatási törvény 69. § - ának (2) bekezdése alapján egyéni adottsága vagy sajátos helyzete alapján mentesítették a testnevelés, a művészetek, a technika tantárgyak és egyéb gyakorlati jellegű tantárgyak, foglalkozások tanulása alól, tudásáról nem kell számot adnia. A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát. Ha a mentesítést a sajátos nevelési igényű tanuló testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosságára, autizmusára, halmozottan fogyatékosságára, vagy a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban való tartós és súlyos akadályozottságára tekintettel kérik, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság, ha pedig tanulási nehézségre tekintettel kérik, a nevelési tanácsadó szakértői véleményét be kell csatolni 

Félévkor a magántanulóknak a folyamatosan kiadott feladatlapok alapján adnak jegyet a szaktanárok, függetlenül attól, hogy szülői kérésre lett magántanuló, vagy egyéb okból. Jegyzőkönyvben rögzítik az eredményeket.

Év végén szóbeli és írásbeli vizsgát tesznek az előre írásban közölt időpontban, a kijelölt témaköröknek és követelményeknek megfelelően.

A vizsga időpontjáról két héttel korábban kapnak értesítést a szülők és tanulók.

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a javítóvizsgákról

 64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.

65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

(Megjegyzés: 2008. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet  21. § (8) bekezdésének előírása a következőként rendelkezett: "Ha a tanuló a tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet." Ez a szabályozás 2012. szeptember 1-jétől nincs hatályban! )

 

Követelmények, témakörök megjelölése osztályozóvizsgára

 

1. osztály

Magyar nyelv és irodalom

-          Beszéd és szóbeli kifejezőképesség:

-          Érthetően beszél.

-          Megérti az egyszerű szóbeli közléseket.

-          Kérdésekre értelmes választ ad, gondolatait értelmes mondatokban fogalmazza meg.

-          Ismeri a köszönési formákat, be tud mutatkozni.

Olvasás

-          Ismeri a magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűit, biztonsággal összeolvas.

-          Pontosan, lassú folyamatossággal olvas szavakat, szószerkezeteket, mondatokat, rövid szövegeket.

-          Betartja a mondathatárokat.

-          Az olvasottak megértését bizonyítja szóban kérdésekre adott válasszal, írásban egyszerű feladatok megoldásával.

Írás

-          Ismeri a magyar ábécé írott kis- és nagybetűit kapcsolásukat.

-          Írottról, nyomtatottról hibátlanul másol.

-          Látó, halló tollbamondás után kevés hibával ír.

-          Írása olvasható, füzetvezetése rendezett.

Matematika

-          Képes tárgyak, dolgok, személyek összehasonlítására, csoportosítására megadott -tulajdonságok alapján.

-          Ismeri és alkalmazza a relációs jeleket.

-          Ismeri 20-ig a számok tulajdonságait, számszomszédait, számképét, számjegyét, helyét a számegyenesen.

-          Műveleteket (összeadás, kivonás, pótlás, bontás) kevés hibával, önállóan végez.

-          Képes egyszerű szöveges feladatok önálló megoldására.

-          Meg tudja nevezni és felismeri a síkidomok közül a négyzetet, téglalapot, háromszöget, kört.

-          A szabvány mértékegységek közül ismeri:

                                    hosszúság: m, dm.

                                    űrtartalom: l, dl.

                                    tömeg. kg.

                                    idő: év, hónap, nap, óra fogalmát.

Környezetismeret

-          Biztos a térbeli és időbeli tájékozódása.

-          Ismeri és betartja a közösségi szabályokat.

-          Közvetlen környezetét ismeri.

-          Meg tudja nevezni az évszakokat és azok alapvető jellemzőit.

-          Alapvető ismeretei vannak emberről, állatról, növényről.

Törekszik környezete védelmére.

2. osztály

 

Magyar nyelv és irodalom

Irodalom

-          Szöveg pontos olvasása, írásjeleknek megfelelő hangsúlyozása.

-          Az olvasott szöveg /mese, ismeretterjesztő szöveg/ értelmezése.

-          Írásban a szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása

-          Szóban a mese a történet rövid tartalma.

Nyelvtan

 • A hangok és a betűk:
 • Az ábécé és a betűrend
 • A magánhangzók csoportosítása
 • A mássalhangzók fajtái
 • A szótagolás és az elválasztás szabályai
 • A szótő és a toldalék
 • A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak
 • A mondat: kijelentő, kérdő

Írás

 • Másolás írott és nyomtatott szövegről
 • Szavak és rövid mondatok tollbamondás utáni írása

Matematika

 • Összeadás, kivonás a százas számkörben
 • Szorzó és a bennfoglaló tábla
 • Egyszerű szöveges feladatok megoldása
 • Mértékváltás

Környezetismeret

 • Az erdő élővilága
 • Testünk, életműködéseink
 • Lakóhelyünk és környezete
 • A mező
 • Vizek, vízpartok

3. osztály

Magyar nyelv és irodalom

-          A szöveg folyamatos, pontos olvasása írásjelnek, tartalomnak megfelelő hangsúly, hanglejtés, hangerő alkalmazása.

-          Az olvasott szöveg értelmezése:- írásban a szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása

-     szóban rövid beszámoló az olvasott szövegről

-          Az egyszerű szóbeli közlések megértése, kérdésekre rövid értelmes válaszadás.

-          Értelmesen és érthetően fejezze ki gondolatait.

-          Történetalkotás képről, képsorról, mesemondás.

-          Szövegalkotás szóban, írásban, elbeszélés, párbeszéd.

-          Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra.

-          Mondatfajták felismerése, alkalmazása.

      -     A rokon értelmű és többjelentésű szavak helyes használata.

      -     Szófajok felismerése: ige, főnév /köznév, tulajdonnév/, melléknév.

      -     Igeidők, igekötők szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása.

Matematika

 

-          Számok írása, olvasása az 1000-es számkörben. A számok képzése, bontása helyi érték szerint.

-          Műveleti sorrend.

-          A számok helye, közelítő helye a számegyenesen. Számszomszédok /egyes, tízes, százas/ meghatározása, kerekítés és becslés.

-          Szóbeli és írásbeli összeadás, kivonás 1000-es számkörben.

-          Szóbeli szorzás és osztás tízesekkel, százasokkal.

-          Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval.

-          Mérések, mértékegységek: hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, Kerületmérés.

-          Alakzatok tulajdonságai; testek, síkidomok, négyszögek /téglalap, négyzet/

-          Alakzatok szimmetriája, tükörképek készítése.

-          Törtszámok, negatív számok.

 

4. osztály

Magyar nyelv és irodalom

Nyelvtan:

 • Főnév, melléknév, számnév, ige fogalma.
 • A szófajok felismerése.
 • A szókészlet szavának helyesírása.
 • Mondatfajták felismerése, megnevezése.
 • Szöveg mondatokra, szavakra tagolása.

Irodalom:

 • Szöveg pontos olvasása, írásjeleknek megfelelő hangsúlyozása.
 • Az olvasott szöveg értelmezése:

-          írásban a szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása

-          szóban rövid beszámoló az olvasott szövegről.

-          Képről, képsorról készítsen összefüggő szöveget.

-          Írásban segítséggel elbeszélést készítsen, tudjon tárgyakat, növényeket bemutatni.

Matematika:

 • Szóbeli összeadás, kivonás a 10000-es számkörben.
 • Írásbeli összeadás kivonás a 10000-es számkörben.
 • Sorozatok.
 • Szóbeli szorzás.
 • Írásbeli szorzás, osztás a 10000-es számkörben.
 • Mértékváltás.
 • Egyszerű szöveges feladatok megoldása.

Környezetismeret

 • Testünk és életműködésünk.
 • A vizek, vízpartok élővilága.
 • A mező élete.
 • Földrajzi alapismeretek, tájékozódás Magyarország térképén.

5. osztály

MatematikaMinimumkövetelmény

—      1 milliós számkörben a számok írása, olvasása; nagyság szerinti összehasonlításuk, rendezésük; adott nagyságrendre kerekítésük.

—      Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.

—      A műveletek írásbeli eljárásainak alkalmazása. A műveletek helyes sorrendben való végrehajtása, zárójelek figyelembevétele, a számítás menetének megtervezése.

—      Számok ellentettjének és abszolút értékének megállapítása. Az egész számok ábrázolása számegyenesen, nagyságviszonyaik megállapítása esetleg a szemléletre támaszkodva. Kis abszolút értékű egész számok összeadása a szemléletre támaszkodva.

—      A törttel kapcsolatos elnevezések ismerete.

—      Törtek egyszerűsítése, bővítése; nagyság szerinti összehasonlításuk.  Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása.

—      Tízezred nagyságrendig tizedes törtek írása, olvasása, a számjegyek jelentésének ismerete. Egyszerűsítésük, bővítésük.

—      Tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel stb. Természetes szám osztása természetes számmal úgy is, hogy a hányados véges vagy végtelen szakaszos tizedes tört.

—      Tizedes törtek összeadása, kivonása; szorzásuk, osztásuk természetes számmal.

—      Két művelettel megoldható egyszerű szöveges feladatok értelmezése, az adatok lejegyzése; megoldási terv készítése; az eredmény kielégítő becslése, meghatározása a természetes számok, egyszerű törtek, tizedes törtek körében értelmezett műveleti eljárások alkalmazásával; a megoldás ellenőrzése; szöveges válasz megfogalmazása.

—      A koordináta-rendszer ismerete, pontjainak rendezett számpárral történő jellemzése, adott számpárhoz tartozó pontok megkeresése.        

—      Egyszerű sorozatok hiányzó elemeinek pótlása adott szabály alapján, a tizedes törtekkel végzett műveletekkel is.

6. osztály

 

Matematika Minimumkövetelmény

—      Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése egy vagy két adott szempont szerint. A bővülő tartalomnak megfelelő egyszer matematikai szövegek értelmezése, lefordítása a matematika nyelvére. A „nem”, a logikai „és”, valamint a „minden”, „van olyan” kifejezések alkalmazása.

—      A tízes számrendszer biztos ismerete. Számok írása, olvasása (a 106-nál nagyobb számoké, tizedes törteké, illetve pozitív és negatív számoké is), nagyság szerinti összehasonlításuk, rendezésük, ábrázolásuk számegyenesen, adott nagyságrendre kerekítésük. A racionális számkörrel kapcsolatos alapvető fogalmak (például pozitív szám, negatív szám, előjelek, ellentett, abszolút érték, egész szám, törtszám, reciprok) ismerete.

—      Az egész számok körében értelmezett négy alapművelet végrehajtása, alkalmazása a legegyszerűbb feladatokban. A négy alapművelet értelmezése, elvégzése a nem negatív törtek körében (az összeadás és kivonás esetében a törtek könnyen közös nevezőre hozhatók). A négy alapművelet végrehajtása tizedes törtekkel.

—      Legfeljebb két művelettel leírható egyszerű (esetleg fordított szövegezésű, felesleges adatot is tartalmazó) szöveges feladatok értelmezése, a szükséges, illetve felesleges adatok szétválasztása, számítási terv leírása, a feladat megoldása, a megoldás ellenőrzése és értelmezése a törtekről, tizedes törtekről, illetve a műveleti sorrendről és a zárójelekről tanultak alkalmazásával is. Egyenes arányosság felismerése, az ismeretlen mennyiség kiszámítása.

—      Kisebb számok osztópárjainak keresése. A 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel stb. osztható számok felismerése.

—      Egész együtthatós, két, három lépésben megoldható elsőfokú egyenletek megoldása tetszőleges eljárással, a megoldás ellenőrzése.

—      Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. Az egyenes, illetve fordított arányosság felismerése. Egyszerű egyenes arányossági következtetések végzése. Az egyenes arányosság ábrázolása, az összetartozó értékpárok leolvasása.

—      A tengelyes tükrözés alapvető tulajdonságainak ismerete. Háromszög, négyszög tengelyes tükörképének megszerkesztése. A szimmetrikus négyszögek, háromszögek felismerése, tulajdonságaik felsorolása rajz alapján. Szakasz felezőmerőlegesének, felezőpontjának megszerkesztése. A szögfajták felismerése. Szög mérése, másolása és felezése. Derékszög és párhuzamos egyenesek megrajzolása két vonalzóval.

—      Sokszögek kerületének, a téglalap, négyzet területének kiszámítása, a terület mértékegységeinek átváltása a törtekről, tizedes törtekről tanultak alkalmazásával.

—      Több szám, mennyiség átlagának meghatározása.

7. osztály

Matematika

—      Műveletek racionális számokkal (egész számmal, közönséges és tizedes törttel is)

—       Algebrai kifejezések összevonása, helyettesítési értékének kiszámítása.

—      Egyenletek megoldása ellenőrzéssel.

—      Lineáris függvények jellemzése, menetének vizsgálata.

—      Nevezetes szögek szerkesztése (például: 60o,  30o,  45o,  75o,  90o,   15o).

—      A deltoid, a paralelogramma (négyzet, téglalap, rombusz), a háromszög, a trapéz területének kiszámítása az általános szabályok alkalmazásával. A terület szabványos mértékegységeinek ismerete.

—      Az egyenes hasáb felismerése, felszínének, térfogatának meghatározása

—      Háromszög, négyszög tengelyes tükrözéssel, illetve középpontos tükrözéssel kapott képének megszerkesztése.

—      A négyszög fogalmának ismerete. A deltoid fogalma, legfontosabb tulajdonságainak felismerése. A paralelogramma és a speciális paralelogrammák (rombusz, téglalap, négyzet) fogalma, legfontosabb tulajdonságaik felismerése. A trapéz és a speciális trapézok fogalma, legfontosabb tulajdonságaik felismerése.

—      A négyszög belő szögei összegének meghatározása.

Fizika:

—      A kölcsönhatások feltétele, következménye, gyakorlati példák a különböző kölcsönhatásokra, ezek jellemzése.

—      A testek mozgása, egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése, sebesség számítása, jele, mértékegysége.

—      Sűrűség fogalma, számítása, mértékegysége.

—      Erőhatások, erő fogalma, mértékegysége, erő fajták. Több erőhatás együttes eredménye.

—      Tömeg fogalma, jele, mértékegysége.

—      A nyomás fogalma, számítása, mértékegysége. (A fizikában a feladatmegoldás lépései!!)

—      Hidrosztatikai nyomás, közlekedőedények, hajszálcsövek. Légnyomás.

—      Arkhimédész törvénye. Úszás, elmerülés, lebegés.

—      Az energia fogalma, fajtái. A munka, teljesítmény, hatásfok fogalma, mértékegysége és kiszámítási módja.

—      Hőjelenségek, halmazállapot változások.

8. osztály

 

 Matematika

—       A négy alapművelet biztos elvégzése írásban bármilyen alakú racionális számmal.

—       A pozitív egész kitevőjű hatvány értelmezése, meghatározása.

—       1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése, felírása. A négyzetgyök fogalmának ismerete; számok négyzetének, 1 és 100 közé eső szám négyzetgyökének meghatározása négyzettáblázat segítségével.

—       Algebrai kifejezések összevonása, helyettesítési értékének kiszámítása.

—       Egyenletek megoldása ellenőrzéssel.

—       A szakaszfelező merőleges és a szögfelező tulajdonságainak ismerete, megszerkesztésük.

—       A háromszög legfontosabb tulajdonságainak ismerete, alkalmazása.

—       Háromszögek szerkesztése alapesetekben.

—       A Pitagorasz-tétel ismerete, felhasználása egyszerű feladatokban.

—       A terület szabványos mértékegységeinek ismerete.

—       Egyszerű alakzat tengelyes tükrözéssel, eltolással, illetve középpontos tükrözéssel kapott képének megszerkesztése.

—       Szakasz egyenlő részekre osztásának megszerkesztése.

Fizika:

—       Melyek az anyag elektromos tulajdonságú részecskéi? Jellemezd őket!

—       Az elektromos áram fogalma, jele, mértékegysége.

—       Ohm törvénye, feladatok megoldása (R, U, I mértékegysége, számítása)

—       Fogyasztók kapcsolási módja, ezek jellemzése.

—       Elektromágneses indukció fogalma, a váltakozó áram hatásai.

—        A transzformátor részei.

—       A fény is anyag, a fény tulajdonságai. Fényvisszaverő és fénytörő eszközök, a keletkezett kép tulajdonságai. (Tükrök által alkotott kép tulajdonságai; gyűjtőlencse által alkotott kép tulajdonságai, ha a tárgy különböző helyen van – fényképezőgép, vetítőgép, egyszerű nagyító).

—       Az emberi szem képalkotása

7. osztály 

Kémia

 

 1. A víz tulajdonságai
 2.       2.   Az égés          
  1. 3.   Az atom felépítése
  2. Az oxigén tulajdonságai

 8. osztály

 

Kémia

 1. A víz tulajdonságai
  1. Sósav
  2. Kénsav
  3. 4.   Szénsav
  4. Salétromsav
  5. A vas tulajdonságai
  6. Az alumínium
  7. Milyen tápanyagcsoportot ismersz?

7. osztály

Biológia

 1. Az esőerdő, a szavanna, a lombhullató erdők, a füves puszták, a tajga és a tengerek életközösségének jellemzői.
 2. Az élettelen és az élő környezeti tényezők jellemzői.
 3. Táplálékláncok.
 4. Az élővilág törzsfejlődése.

7. osztály

Földrajz

 1. Afrika, Amerika és Ázsia természeti adottságai és gazdasági élete.
 2. Európa fekvése, partvonala, felszíne és éghajlata.
 3. Észak-, Nyugat-, és Dél-Európa természeti adottságai és gazdasági élete.

8. osztály

Biológia

 1. Az élő szervezet (sejt, szövet) jellemzői.
 2. A bőr felépítése, működése és egészsége.
 3. A légzőszervrendszer felépítése, működése és egészsége.
 4. Az érzékelés (látás, hallás) jellemzői.
 5. Az idegrendszer felépítése, működése és egészsége.

8. osztály

 Földrajz

 1. Közép-Európa felszíne, tájai, éghajlata
 2. Németország, Lengyelország gazdasági élete.
 3. Magyarország felszíne, tájai, éghajlata, vízrajza.
 4. Magyarország tájainak természeti adottságai és gazdasági élete.
 5. Magyarország régiói.

  5. osztály

 

Természetismeret

 

Hazánk életközösségei:

            Az erdő

-          A tölgy és más erdőalkotó fák

-          A fenyvesek világa

-          Az erdőben élő emlősök

-          Madarak az erdőben

A rét

-          Rovarok a réten

-          A rét virágos növényei

-          A rétek madarai

Vizek, vízpartok

 

-          A nyílt vizek növényei, a hínárnövények

-          Vizek, vízpartok gerinces állatai

Földrajzi ismeretek

 

-          Tájékozódás Magyarország domborzati térképén

-          Hogyan használjuk a különböző térképeket

-          Hogyan tájékozódunk a földgömbön

-          Az évszakok változása

-          Hazánk éghajlata

-          A külső erők felszínformálása

6. osztály

 

Természetismeret

 

Az erdő növényei     

-          Az erdő aljnövényzete: a hóvirág, az orvosi tüdőfű és az erdei pajzsika

-          Különleges élőlények: a gombák

Az erdő állatai

-          Rovarok az erdőben: a szarvasbogár és az erdei vöröshangya

-          Az aljnövényzet állatai: az éti csiga és az erdei egér

Rétek élővilága

-          Vízparti lágyszárúak: a nád és a gyékény

-          A vizek gerinces állatai: a halak

Tájékozódás a földgömbön

-          A Föld alakja és felszíne

-          Milyen mozgásokat végez a Földünk?

Éghajlat, éghajlati övezetek

-          Földünk éghajlati övezetei

-          Az éghajlatot kialakító tényezők

Barangolás hazai tájakon

-          Az Alföld hazánk legnagyobb tája

-          Fővárosunk Budapest

Testünk és egészségünk

-          A táplálkozás folyamata

-          A baleseteknél leggyakrabban előforduló sérülések elsősegélynyújtása

-          Amit a felnőtteknek sem szabad: káros szenvedélyek

            5. osztály

 

Magyar nyelv

 

 1. Kommunikáció
 2. A szavak jelentése és szerkezete
 3. Helyesírásunk alapelvei

Magyar irodalom

 

 1. Petőfi Sándor: János vitéz
 2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Történelem

 

       1.  Az ókori Hellasz

       2.  Az ókori Róma

       3.  A magyar történelem kezdetei

 

A 2013/2014. tanévtől hon- és népismeret tantárgyból:

       1.  Találkozás a múlttal

 

6. osztály

 

Magyar nyelv

 

 1. A névszók
 2. Az ige

Magyar irodalom

 

 1. Arany János: Toldi
 2. Gárdonyi Géza: Egri csillagok

 

Történelem

 

 1. Magyarország az Árpádok idején
 2. Magyarország az újkor kezdetén

A 2014/2015. tanévtől hon- és népismeret tantárgyból:

       1. Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szokásrendje

 

7. osztály

Magyar nyelv

 1.   Kommunikáció

 1.        2.  Mondatrészek: - hozzárendelő szószerkezet

-          alárendelő szószerkezetek

-          mellérendelő szószerkezetek

 1.        3.   Szóösszetétel

Magyar irodalom

 1. „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül!”
 2. „Egy ezredévnyi szenvedés kér éltet vagy halált!”
 3. „Szabadság, szerelem!”
 4. Jókai Mór
 5. Mikszáth Kálmán

Történelem

 1. A polgári átalakulás kora
 2. A polgárosodás kezdetei Magyarországon
 3. Dualizmus
 4. Az I. világháború

Etika

 1. Önértékelés és énkép
 2. Cselekvéseink érzelmi indítékai
 3. Az ember, mint értékelő erkölcsi lény
 4. Nemzet, nemzetiség, etnikum

8. osztály

Magyar nyelv

 1. Az alárendelő összetett mondat
 2. A mellérendelő összetett mondat
 3. A tömegkommunikáció

Magyar irodalom

 1.        1.   A Nyugat írói
 2.        2.   Írók a két világháború között

Történelem

 1.    1.   A világ a 20. század húszas és harmincas éveiben
 2.          2.   Magyarország a két világháború között
 3.          3.    A II. világháború
  1.    4.    Globalizálódó világ
  2.     5.    Magyarország története 1945-től napjainkig

 

Etika

 1. Előítélet, kirekesztés
 2.  2.   Emberiesség
  1. Káros szenvedélyek
  2. Környezetszennyezés

Román nyelv

 

1. évfolyam

Az én világom - Köszönés, bemutatkozás elköszönés, értés – nem értés kifejezése.

A család - Családtagok megnevezése.

Az iskola – Iskolai felszerelések megnevezése

A ház, a lakás – Bútorok megnevezése

5-6 kiolvasó mondóka ismerete, 1 ének ismerete, 2-3 közmondás ismerete

2. évfolyam

Az én világom – lakcím, az emberi test részei, ruházat öltözködés

Az iskola – Iskolai felszerelés, iskolai tevékenységek

Az idő – A pontos idő ismerete, a pontos idő megkérdezése

Ünnepek – Mikulás, Húsvét, Karácsony

5-6 kiolvasó mondóka ismerete, 2-3 ének ismerete, versek ismerete

3. évfolyam

Az iskolában – viselkedés az iskolában, tantárgyak, iskolai tevékenységek

Az idő - Az évszakok, tevékenységek, öltözködés

Egészség - Az emberi test higiénia, az egészséges étkezés, orvosnál

Ünnepek – Mikulás, Húsvét, Karácsony-köszöntő megírása

4. évfolyam

 

Az én világom – személyi adatok, lakcím, hány éves vagyok?

A család – megszólítási formák a családban, a szülők munkahelye, szakmák és foglalkozások

Szabadidő - Tevékenységek szabadidőben (szülők segítése, könyvtár stb.)

Vásárlás- élelmiszerboltban, piacon

 

5. évfolyam

A gyermek és világa –A köszönés és annak fogadása figyelembe véve a napszakot és a partnert. A lakás bemutatása, saját szoba bemutatása. Személyleírás belső és külső tulajdonságok alapján.

A természet és a környezet Az évszakok. Időjárás. Az óra kifejezése. A napszakok Az élelmiszerboltban. A ruházati és a cipőboltban. A játékboltban.

Mindennapi tevékenységek A tanuló napi programja. 
A tanuló programja munkaszüneti napokon

6. évfolyam

A természet és a környezet - A szülőhely bemutatása. A város és a falu (különbségek). 
Hazánk és Románia fontosabb városai. 
Városi közlekedési eszközök. 
Bevásárlás: a piacon, az élelmiszerboltban, a ruházati boltban és a cipőboltban. Időjárás. Évszakokhoz kötődő tevékenységek. Az évszakoknak megfelelő ruházat.
A háziállatok gondozása. Az állatok gondozása télen. Az állatkertben (legismertebb vadállatok). 
A társadalmi és kulturális környezet- A bizalmas és hivatalos levél. 
A postán. Egy levél vagy egy csomag feladása. Postai nyomtatványok kitöltése. 
A városi könyvtárban.

7. osztály

 

1. Az irodában

2. Apostán

3. Reggeli

4. Amunka után

8. osztály

 

1. Az étteremben

2. Apiacon

3. Atengerparton

4. Esti program

Román népismeret

 

1. évfolyam

A vidéki élet

A vidéki lakosság többsége földműves, béres, napszámos volt. De akadt ács, asztalos, kerékgyártó, kovács, borbély, szabó, csizmadia.

A lakóház

A régi parasztház beosztása: az utcai szoba, a konyha, a kisszoba, a kamra. .

Az udvar

Minden házhoz tartozott udvar, benne gémeskút és itatóvályú, valamint a melléképületek: nyári konyha, fészer, kukoricagóré, ólak, istálló, mint önálló épület.

2. évfolyam

 

A ruházat

Romániában tájegységenként változó a népviselet, gazdagon díszített, színes. A különböző népviseletek bemutatása fényképeken, kiemelten a bánáti, a mócok és a Kolozsvár környéki románok népviseletének megfigyelése. A jellegzetes ruhadarabok elnevezése (hímzett blúz, kötényszoknya, szűk pantalló; tüsző stb).

Húsvéti szokások

A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep a románoknál. Egyik szimbóluma a piros tojás. Régen hagymahéjjal, krepp papírral festették a húsvéti tojásokat, amelyeket különböző, apró levelekkel díszítettek.

 

3. évfolyam

 

Az ország, amelyben élünk

Magyarországon a lakosság többsége magyar. Anyanyelvük is magyar. Az országban azonban élnek még más anyanyelvű lakosok is, pl. románok, németek, szlovákok, szerbek, horvátok stb. Ezek nemzeti kisebbségek. Magyarország hét országgal határos.

Hol élnek románok Magyarországon?

Románok által is lakott települések az ország keleti határa mentén találhatók. A helységeknek román nevük is van.

Játékszerek

A kukorica szárából főleg a zsebkéssel jól bánó fiúk készítettek játékszereket: hegedűt, állatokat.

 

4. évfolyam

Tájház

A kétegyházi tájház külső jegyei híven őrzik az egykori építkezési szokásokat. A bútorzat jellegzetes elhelyezése.

Újévi szokások

A termés minősége és mennyisége sokban függött az időjárástól. Minden gazdálkodó szerette volna tudni, milyen lesz munkája eredménye.

Családi események

A családban ünnepnek számított a születés és a házasságkötés.

Más keresztény ünnepek

A karácsony és húsvét mellett ünnep számba ment vízkereszt, virágvasárnap, pünkösd, Szent Tódor- és Szent György-napja.

 

5. évfolyam

 

A család

A család összetétele. A nagycsalád, Közeli és távoli rokonok

A lakóház

Lakóház építése, külső jellegzetességei, építési alapanyagok. Jellegzetes paraszti lakóház felépítése.

Berendezési tárgyak

A berendezési tárgyak elrendezése, bútortípusok elnevezése.

A lakóház

Lakóház építése, külső jellegzetességei, építési alapanyagok. Jellegzetes paraszti lakóház felépítése.

Berendezési tárgyak

A berendezési tárgyak elrendezése, bútortípusok elnevezése.

Étkezés

Alapvető élelmiszerek.

Népviselet

A jellegzetes öltözködés. Ünnepi öltözet. A nők és férfiak öltözete

Népművészet

Szőttesek és hímzések a lakás díszítésére.

6. évfolyam

 

Foglalkozások, mesterségek

Földművelők. 
Mesterek. 
Értelmiségiek.

Családi események

Születés. Házasság, Lakodalmi szokások, Halálozás, temetés

Ismeretek Romániáról

Az ország természeti szépségei. Olvasmányok kiemelkedő román történelmi személyiségekről.

Szabadidő eltöltése

Hagyományos népszokások megismerése.

 

 

 

7. osztály

 

 1. Népirodalom, népszínház

-          meghatározás,

-          összhang,

-          példák

 1. Adoma

-          Meghatározás,

-          Példák,

-          Összehasonlítás a magyar irodalommal

 1. Legenda

-          meghatározás,

-          példák,

-          egy legenda bemutatása

 1. Mese

-          Ion Creanga munkássága,

-          ,,Harap Alb,, bemutatása

-          Összehasonlítás a magyar irodalommal

8. osztály

 

 1. Beszelj a) a román nép kisebbségről

b) a román nyelv eredetéről

 1. Nevezz meg román településeket Magyarországon.
 2. Mesélj a román kultúráról
 3. Mutass be egy román települést Magyarországon
 4. Beszelj a román vallásról (görög- keleti)
 5. Mesélj a román néphagyományokról, ünnep

5. osztály

Angol

1. Abarátok és család

2. Az idő

3. Helységek, helynevek, bútorok a lakásban

4. Sportok, szabadidő tevékenységek

6. osztály

 1. Ismétlés
 1. Állatok
 1. Ételek
 1. A világ

7. osztály

 1. Az életem
 1. A jövő
 1. London
 1. Tapasztalatok

 

8. osztály

 1. Múlt és jelen
 1. Stílus
 1. Élni a múltban
 1. Fitnesz és egészség

Német nyelv

 

4. osztály:

      Beszédszándékok:

Üdvözlés, köszöntés, megköszönés, rövid bemutatkozás/név, életkor, lakhely/, kérés, kívánság, egyetértés – egyet nem értés, egyszerű információkérés és adás /Wo ist…? Hier, dort, links, rechts/

Témakörök:

-          Iskola: osztály, tanterem, berendezései

-          Család: személyi adatok, családtagok

-          Otthon: lakás, ház, berendezés, udvar, állatok, kert

-          Étkezés: ételek, italok, evőeszközök,

-          Ünnepek: születésnap, karácsony

-          Szabadidő: hobbi, sport, játék

-          Egészség: testrészek, orvosnál

-          Évszakok: időjárás, színek, virágok

-          Idő: év, hónap, nap, óra, perc, napszakok

-          Számok: 1-20-ig

   

      Nyelvtan:

-          Jelen idejű igeragozás, a sein és a haben ige

-          A határozott és a határozatlan névelő, valamint a kein alany- és tárgyesete

-          Személyes névmások /alanyeset/

-          A legfontosabb kérdőszavak: Wer? Was? Wo? Wie? Wann

5. osztály:

      Beszédszándékok:

-          Köszöntés, megköszönés, üdvözlés, kérés, kívánság, bocsánatkérés, engedélykérés bővebb információkérés és adás, személyes dolgok leírása, jellemzés.

      Témakörök:

-          Iskola: osztály, osztálytársak, taneszközök, tantárgyak, órarend, napirend

-          Család: családtagok bemutatása és foglalkozásuk, teendői a családban

-          Baráti kör: barát, barátnő – rövid jellemzése

-          Lakás: saját szobám és berendezése

-          Vásárlás: élelmiszer-, ruházati, cipő-, papírbolt

-          Évszakok: időjárás, öltözködés

-          Egészség: testrészek, higiénia

-          Közlekedés: közlekedési eszközök, -szabályok

Nyelvtan:

-          A felszólító mód

-          A visszaható igék jelen ideje

-          Módbeli segédigék können, müssen jelen idő

-          A wissen ige ragozása

-          A határozott és határozatlan névelők, valamint a kein részes esete

-          A személyes névmások tárgy és részes esete egyes és többes számban

-          Tárgy- és részes esettel álló viszonyszók

6. osztály:

 

      Beszédszándék:

Tetszés, nem tetszés, egyetértés, ellenkezés, tagadás, akarat, szándék, érzelmek kifejezése, vélemény kérése, kifejezése, jó kívánságok, javaslat

      Témakörök:

-          Mindennapi életünk: család, barátok, iskola, munkahely, foglalkozások, ünnepek

-          Otthonunk: ház, lakás, szoba bemutatása, konyha leírása, háztartási munkák

-          Tágabb környezetünk: a lakóhely bemutatása, környezetvédelem

-          Természeti környezetünk: állatok a ház körül, az erdőben, kedvenc állatom

-          Időjárás: évszakok, öltözködés

-          Vásárlás: ajándékok ünnepekre

-          Utazás: utazási előkészületek, pályaudvar, jegyvásárlás

-          Szabadidő, szórakozás, sport

-          Országismeret

     Nyelvtan:

-          A főnevek birtokos esete

-          A birtokos névmások ragozása, használata

-          Melléknévragozás /erős, gyenge, vegyes/

-          Elváló és nem elváló igekötős igék használata

-          Mellékmondati szórend a weil és a dass kötőszavak után

-          Segédigék dürfen és a wollen ragozása és használata jelen időben

-          A jövő idő kifejezése, a werden ragozása és használata jelen időben

-          7. évfolyam, A2/1 szint

 

Témakörök

Kapcsolódási pontok

Család

Én és a családom.

Családtagok bemutatása, családfa.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: család és lakóhely.

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napirend.

Otthon

Otthonom, szűkebb környezetem.

Berendezési tárgyak.

Természetismeret: lakóhelyi környezet.

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.

Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Étkezés

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim.

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban.

Étkezés étteremben.

Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: étrend.

Öltözködés

Ruhadarabok.

Kedvenc ruháim.

Divat világa.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: öltözködés, divat.

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok.

Sport

Testrészek és mozgás.

Sportok. Kedvenc sportom.

Sportversenyek, sportversenyek.

Sportbalesetek.

Sportrendezvények a célországban.

Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: testrészek.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, sportversenyek, szabályok.

Iskola, barátok

Iskolám, osztálytermünk.

Tantárgyaim, tanáraim.

Osztálytársaim, barátaim.

Tanórán kívüli közös programjaink.

Iskolai élet más országokban.

Napirend.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Szabadidő, szórakozás

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.

Internet.

Közös időtöltés barátokkal.

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.

Testnevelés és sport: sportok.

Ének–zene: zenehallgatás.

Dráma és tánc: színház, előadások.

Város, bevásárlás

árosok, települések, falvak.

Épületek, utcák.

Tájékozódás, útbaigazítás.

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás.

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.

Híres városok és nevezetességeik.

Földrajz: más népek kultúrája.

Utazás, pihenés

Vakáció, nyaralás.

Táborok, osztálykirándulás.

Közlekedési eszközök.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, a világörökség elemei.

Egészséges életmód

A rendszeres testedzés.

Betegségek és megelőzésük.

Orvosnál és kórházban.

Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: étrend.

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód.

 

 

 

 

-         Kommunikációs eszközök

-          1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök

-          Bemutatkozás

-          Megszólítás

-          Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

-          Személyes levélben megszólítás, elköszönés

-          Megszólítás és elköszönés írásban

-           

-          2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök

-          Véleménykérés és arra reagálás

-          Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése

-          Egyetértés, egyet nem értés

-          Tetszés, nemtetszés

-          Akarat, kívánság, képesség

-          Engedély, tiltás kifejezése

-          Javaslatot tenni és arra reagálni

-           

-          3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök

-          Dolgok, személyek megnevezése, leírása

-          Információkérés, információadás

-          Igenlő vagy nemleges válasz

-          Tudás, nem tudás

-           

-          4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök

-          Kérés

-          Javaslat és arra reagálás

-          Felszólítás

-          Meghívás és arra reagálás

-           

-          5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök

-          Visszakérdezés

 

 

-         Fogalomkörök

-          Cselekvés, történés, létezés kifejezése

-          jelenidejűség

-          múltidejűség (Perfekt, Präteritum von haben, Präteritum von Modalverben)

-          jövőidejűség: jelen idő + időhatározó

-          Birtoklás kifejezése

-          birtokos névmások

-          Térbeli viszonyok

-          irányok, helymeghatározás

-          hol és hová kérdésre válaszoló elöljárószók

 

-          Időbeli viszonyok

-          gyakoriság

-          időpont

-          időhatározók

 

-          Mennyiségi viszonyok

-          számok

-          határozott mennyiség

-          határozatlan mennyiség

 

-          Minőségi viszonyok

-          melléknévfokozás

-          hasonlítás

 

-          Modalitás

-          magázó felszólítás

 

-          Esetviszonyok

-          névszók a mondatban

-          határozott névelő

-          elöljárószók (für, ohne)

-          Szövegösszetartó eszközök

-          kötőszók (weil mellékmondat, dass mellékmondat, deshalb-tortzdem)

-          es névmás

-          személyes névmások

-          kérdő névmás

 

-         8. évfolyam, A1/2 szint

 

 

Témakörök

Kapcsolódási pontok

Család

Én és a családom.

Családi események, közös programok.

Családi ünnepek.

Konfliktusok a családban és azok kezelése.

Szerepek és feladatok a családban.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: család és lakóhely.

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napirend.

Otthon

Otthonom, szűkebb környezetem.

Lakóhelyiségek, bútorok, használati eszközök a háztartásban.

Lakóhelyem, tágabb környezetem.

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban.

Lakáscsere, költözködés.

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napirend.

Idő, időjárás

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése.

Időjárás különböző országokban.

Matematika: számok írása, olvasása, állítások igazságának eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése.

Öltözködés

Évszakok és ruhadarabok.

Kedvenc ruháim.

Divat. Öltözködési normák.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: öltözködés, divat.

Matematika: halmazok.

Iskola, barátok

Osztálytársaim, barátaim.

Tanórán kívüli közös programjaink.

Napirend.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Ünnepek és szokások

Az én ünnepeim.

Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

Ünnepi események megszervezése.

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: hétköznapok, ünnepek.

Szabadidő, szórakozás

Szabadidős tevékenységek.

A televízió szerepe, televíziós műsorok.

Testnevelés és sport: sportok.

Ének–zene: zenehallgatás.

Dráma és tánc: színház, előadások.

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Város, bevásárlás

Piac, bolhapiac.

Vásárlás.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás.

Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Utazás, pihenés

Vakáció, nyaralás. Vakáció különböző országokban.

Utazás belföldön és külföldön.

Szálláslehetőségek, nyaralóhelyek.

Kedvelt úti célok a célországban.

Utazás megszervezése és előkészítése, közlekedés turistaként.

Városnéző körutak. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, a világörökség elemei.

Zene, művészetek

Kiállítások, rendezvények, koncertek.

Ének-zene: zenehallgatás.

 

Dráma és tánc: színház, előadások.

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

 

-         Kommunikációs eszközök

-          1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök

-          Bemutatkozás

-          Megszólítás

-          Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

-          Személyes levélben megszólítás, elköszönés

-          Megszólítás és elköszönés írásban

-          2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök

-          Véleménykérés és arra reagálás

-          Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése

-          Egyetértés, egyet nem értés

-          Tetszés, nemtetszés

-          Engedély, tiltás kifejezése

-          Javaslatot tenni és arra reagálni

-          Öröm és méreg kifejezése

-          Konfliktuskezelés

-          Érvelés kifejezőeszközei

 

-          3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök

-          Dolgok, személyek megnevezése, leírása

-          Információkérés, információadás

-          Igenlő vagy nemleges válasz

-          4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök

-          Javaslat és arra reagálás

-          Felszólítás

-          Meghívás és arra reagálás

 

-          5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök

-          Nem értés

 

-         Fogalomkörök

-           

-          Cselekvés, történés, létezés kifejezése

-          jelenidejűség (visszaható igék)

-          jövőidejűség: jelen idő + időhatározó

-           

-          Birtoklás kifejezése

-          birtokos névmások

-           

-          Térbeli viszonyok

-          irányok, helymeghatározás

-          hol és hová kérdésre válaszoló elöljárószók

-           

-          Időbeli viszonyok