• Főépület

 • Templom utca 3.

 • Templom utca 10.

 • Petőfi utca 3.

 • Petőfi utca 7.

 • Főbejárat

Copyright 2018 - Furtai Bessenyei György Általános Iskola

„ Mondd el és elfelejtem!

Mutasd meg és megjegyzem!

Engedd, hogy csináljam és megértem!

(Kung Fu-Ce)

PÁLYÁZAT

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ” 1992.ÉVI XXXIII.

TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN KIÍRT

A FURTAI BESSENYEI GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ)

BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Készítette:

Bihari Csaba


 

Pályázati Nyilatkozat

Alulírott, Bihari Csaba, pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján kiírt a Furtai Bessenyei György Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 - Kijelentem, hogy a módosított 1993.évi LXXIX törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázat kiírásában szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem.

 - Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető.

 - Nyilatkozom, hogy hozzájárulok pályázatom nyílt ülésen való tárgyalásához.

 - Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataimnak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

Pályázatomhoz mellékelem a következőket:

-          Szakmai önéletrajz

-          Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés

-          Vezetői program

-          Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai

-          Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot

-          Egyéb végzettségeket igazoló iratok

-          Erkölcsi bizonyítvány

Tisztelettel: Bihari Csaba

4134 Mezősas, Honvéd u. 14.


Tartalomjegyzék:

Pályázati nyilatkozat

Tartalomjegyzék

Szakmai önéletrajz, bemutatkozás

Az intézmény vezetésének programja

 1. 1.      Bevezetés

 

1.1.Pedagógiai, vezetői hitvallás. Milyen iskolát szeretnék?

 1. 2.      Helyzetértékelés

 

2.1.Az intézmény a számok, adatok tükrében

2.1.1.      Az intézmény feladatai a pedagógiai program szerint

2.1.2.      Az intézmény statisztikai adatai röviden

 

2.2.A társadalmi környezet elvárásai

2.3.Az iskola története

2.4.Humán erőforrás

2.4.1.      A pedagógusok

2.4.2.      A tanulók összetétele

2.4.3.      A nevelőmunkát közvetlenül segítők köre

 1. 3.      Vezetői program

 

3.1.Az intézmény pedagógiai folyamatainak szervezése, irányítása

3.1.1.      Az igazgató irányító munkája

3.1.2.      Az ellenőrzés feladatai

3.1.3.      Kiemelt feladatok

 

3.2.Humán erőforrás fejlesztése

3.2.1.      Képzések, továbbképzések

3.2.2.      Képességek kibontakozását segítő pedagógiai tevékenység

3.2.3.      A szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségeket enyhítő tevékenységek

3.2.4.      Gyermek és ifjúságvédelem

3.2.5.      Diákok önszerveződésének segítése

 

3.3.Intézménykultúra fejlesztése, hagyományőrzés

3.3.1.      Román nemzetiségi kultúra fejlesztése

3.3.2.      Hagyományok

 

 

 1. 4.      Az iskola menedzselése, kapcsolatrendszere

 

4.1.A fejlesztés fő irányai

4.2.Kapcsolatrendszer iskolán belül és kívül

 1. 5.      Zárszó, összefoglaló gondolatok

Mellékletek

Szakmai önéletrajz, bemutatkozás

Szakmai tapasztalat

Dátum:       1983 – 2008

Iskola:         Mezősasi Általános Iskola

Beosztás:    1983-1989: tanító, tanár

                   1989-2008: igazgató

Dátum:       2008 – 2011

Iskola:         Körösszegapáti-Mezősas-Mezőpeterd Iskolafenntartó Társulás

Beosztás:    Tanár

Dátum:       2011 – 2016

Iskola:         Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola BAMI

Beosztás:    Tanító


 

Tanulmányok

Dátum: 1968 – 1976

Oktatási intézmény neve és típusa: Csapókerti Általános Iskola, Debrecen

Végzettség szintje: általános iskola

Dátum: 1976 – 1980

Oktatási intézmény neve és típusa: KLTE Gyakorló Gimnázium

Végzettség szintje: érettségi

Dátum: 1980 – 1983

Oktatási intézmény neve és típusa: Debreceni Tanítóképző Főiskola

Végzettség szintje: tanító (testnevelés spec.kol.)

Dátum: 1986 – 1989

Oktatási intézmény neve és típusa: Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola

Végzettség szintje: magyar szakos általános iskolai tanár

Dátum: 2001 – 2003

Oktatási intézmény neve és típusa: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Végzettség szintje: Közoktatási vezető


Továbbképzések:

A továbbképzés címe

Igazgatói alaptanfolyam

A továbbképzés óraszáma

30

A továbbképzés szervezője

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet

A teljesítés időpontja

1992

A továbbképzés címe

EU-s pályázatíró képzés

A továbbképzés óraszáma

30

A továbbképzés szervezője

Perfekt-Power Kft

A teljesítés időpontja

2004

A továbbképzés címe

Hatékony együttnevelés az iskolában

A továbbképzés óraszáma

30

A továbbképzés szervezője

Sulinova

A teljesítés időpontja

2007

A továbbképzés címe

Drámapedagógia-a HHH-s tanulók int. nev. elősegítésére

A továbbképzés óraszáma

60

A továbbképzés szervezője

Sulinova

A teljesítés időpontja

2007

A továbbképzés címe

Mentorok a hátrányos helyzetű gyermekekért

A továbbképzés óraszáma

30

A továbbképzés szervezője

Tempus közalapítvány

A teljesítés időpontja

2007

A továbbképzés címe

MLSZ labdarúgó edző „D” kategória

A továbbképzés óraszáma

50

A továbbképzés szervezője

MLSZ

A teljesítés időpontja

2012

A továbbképzés címe

NETFIT a gyakorlatban

A továbbképzés óraszáma

30

A továbbképzés szervezője

Magyar Diáksport Szövetség

A teljesítés időpontja

2014


Személyes kompetenciák

Anyanyelv: magyar

Közéleti tevékenység:

1989-től 4 cikluson keresztül a Mezősasi Képviselő Testület tagja voltam.

2004-ben megalakult Mezősasi Román Nemzetiségi Önkormányzatnak tagja voltam,

2011-ben elnöke lettem és azóta is vagyok.

2011-ben a Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Nemzetiségi Önkormányzatnak is tagja lettem és jelenleg is vagyok.

2012 óta a Mezősas Felemelkedéséért Alapítvány kuratóriumának elnöke vagyok.

Számítógépes ismeretek: Felhasználói szintű ismeretek

Vezetői engedély: B kategóriás jogosítvány

Érdeklődési kör: Olvasás, Színház, Kertészkedés

Kiegészítő információk: 1983-tól a Mezősasi Általános Iskolában kezdtem el dolgozni, ahol 1989-től igazgatóként tevékenykedtem egészen az intézmény megszűnéséig, 2008-ig. Ezután Körösszegapátiban tanítottam két évig az iskolafenntartó társulás keretében, illetve a mezősasi gyerekeket szállító buszon voltam kísérő pedagógus. 2011-ben a társulás megszűnt és átkerültem a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola BAMI-ba. A mezősasi gyerekek is ide járnak és én továbbra is buszon hozom-viszem őket. Ez a nyolc év, amikor újra tanító és tanárként dolgoztam, nagyon jó volt arra, hogy a pedagógia igazi gyakorlatába belelássak. Most, hogy alkalom adódott, hogy újra egy vidéki kistelepülés intézményét vezessem, nagyon nagy örömmel tenném. Szeretnék ismét egy hasonlóan jó csapatot irányítani, mint a mezősasi volt, és úgy látom a furtai kollégákkal ez nem lesz nehéz.


Az intézmény vezetésének programja

 1. 1.      Bevezetés

 

Vezetői hitvallás

„ Az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük, nem hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene, legyen, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel gyermekeinket.”

(Böjte Csaba)

Böjte Csaba gondolata természetesen már régóta ismert, a megtanulunk tanulni gondolata már a latin közmondásban is megjelenik: „Nem az iskolának, az életnek tanulunk!”(Non scholae, sed vitae discimus.) Ez a gondolat napjainkban ismét kiemelt figyelmet kap, hiszen az oktatási anyagok csökkentése, a lexikális tudás helyett a kompetencia alapú tudás támogatása kiemelt figyelmet kap az oktatás felsőbb szintjein és a politikában is.

Több évtizedes tanítói múltam is megtanított arra, hogy minden gyermek saját képességeinek határáig oktatható eredményesen, de ezt a határt igyekezni kell minél jobban kitolni. Nem csak akadémikusokra van szükség, hanem jó szakemberekre is. Arra kell megtanítani a gyermekeinket, hogy az életben boldoguljanak, nem arra, hogy a tananyagot hogyan lehet bemagolni.

Korunk oktatásának fontos feladata a kulcskompetenciák fejlesztése. Fontos feladatomnak tekintem, hogy az intézményben tanuló diákok olyan oktatásban részesülhessenek, amelyek képessé teszik őket a kulcskompetenciák használata segítségével az egész életen át tartó tanulásra, megszerethetik a tanulást magát.

Ne csak elmélet legyen, az együtt dolgozunk kifejezés! Ehhez kell egy kiváló csapat és én úgy látom az intézményben dolgozó pedagógusok megfelelnek ennek a feladatnak, tudunk együtt dolgozni, nemcsak mi felnőttek, hanem a gyerekekkel is.

Milyen iskolát szeretnék?

-          Olyan iskolát szeretnék, ahol a gyerekek és tanárok jól érzik magukat, nem ellenségnek, hanem társnak tekintik egymást.

-          Minden gyermek a számára megfelelő oktatást kapjon, olyan szinten, amit képességeinek megfelelően teljesíteni tud.

-          Az iskola szereplőinek legyen közösségi énképe, tudjanak például együtt lenni nem csak az iskola keretein belül, de szabadidős elfoglaltságokban, falusi rendezvényeken is.

-          A szülőket ténylegesen is be tudnánk vonni a nevelés-oktatás iskolai munkájába, tudnánk tanácsokat adni a tanulók további fejlesztésére, megértenénk egymás problémáit, segítenénk egymás munkáját a gyerekek érdekében.

-          A szülők szívesen hoznák gyermekeiket ebbe az iskolába, mert biztosak lennének abban, hogy a gyermekük jó kezekben van.

Legfontosabb vezetői törekvéseim, céljaim:

-          Az iskola biztonságosan működjön, lehetőleg minden szereplője jól érezze magát és próbáljon mindent megtenni a közös célok érdekében. Ugyanolyan figyelmet kapjanak a hátrányos helyzetű tanulók, mint a tehetségesek.

-          Szeretném a hagyományokat feléleszteni (pl.: megyei népdalverseny), a jól működő dolgokat megtartani, és ha van felesleges feladat, attól megszabadulni.

-          Fesztelen, nyugodt légkör a munkahelyünkön, őszinteség.

-          Eddigi igazgatói munkámban is az volt a célom, hogy ne csak a vezetőt lássák bennem a kollégák, hanem azt, aki igyekszik megteremteni minden feltételt, hogy a munkájukra tudjanak koncentrálni.

-          Nagyon fontos a jó munkahelyi kommunikáció. A feladatokról minden érintett tudjon időben, nem lehetnek olyan kérések, hogy „tegnapra kell teljesíteni”.

-          Fontos a menedzser típusú szemlélet, természetesen pályázni kell, a gyermekek jobb körülmények közötti tanításának érdekében meg kell teremteni az anyagi forrásokat, de nem szabad olyan feladatokba belevágni, amelyet nem bírunk el.

-          Ahhoz, hogy az iskolában mindenki jól érezze magát nagyon fontos, hogy fegyelem legyen, mert csak akkor érezhetem jól magam, ha ezzel mást nem zavarok. Az iskolai erőszak tűrhetetlen, tenni kell ellene. Az iskola rendjéhez alkalmazkodni képteleneket a megfelelő eszközökkel kell kezelni.

-          Eddig is igyekeztem és ezután is fontos feladat lesz számomra, hogy a nyugodt munkahelyi légkört megtartsam, sőt javítsam a mindennapi munka feladatai közt is. A kollégák helyettesítése, plusz feladatok vállalása, mind olyan kérdések, amelyek empatikus képességeket igényelnek, és amelyeket igyekszem a legjobban megoldani.

-          Az oktatás ismét változások előtt áll, az oktatási kerekasztal és egyéb momentumok mutatják, hogy változásra van szükség és nekünk reagálnunk kell ezekre a tényekre, ugyanakkor nem lehet hatása a mindennapi munkára és főleg a tanulókkal való foglalkozásra.

Milyen vezető szeretnék lenni?

-          Olyan, aki az egyszemélyes felelősség mellett mindenkit meghallgat és a többség véleményét fogadja el.

-          Olyan, aki világos célokat tűz ki, mindenkinek igyekszik egyéni teljesítőképességének megfelelő feladatokat adni, igyekszem egyenletes terhelést adni, de ugyanakkor el is várom a teljesítményt.

-          Olyan, akire bárki számíthat, legyen az kolléga, tanuló, szülő. Aki a bizalmat megszolgálja, aki példamutatással vezeti az intézményt, nem elvárásokkal. Akinek személye biztosíték, hogy az iskola problémái megoldhatók, aki felkészült és munkabíró. „Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármilyen kérdésre megtalálni a választ.” (Richard Bach). Egykori történelem tanárom mondta; mindig azok a vezetők voltak a nyerő emberek, akik a csatában nem azt mondták: „előre!”, hanem azt „utánam!

 1. 2.      Helyzetértékelés

 

2.1.       Az intézmény a számok, adatok tükrében

Az intézmény neve: Furtai Bessenyei György Általános Iskola

Székhelye: 4141 Furta, Petőfi u. 7. sz. (iskola,732.hrsz.)

Irányító szerv: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Irányító szerv címe: 1051 Budapest, Nádor u. 32.

Szakágazati besorolás: 852010 Alapfokú oktatás

Intézményegységek:

a.)      általános iskola, Furta

b.)      általános iskola, Darvas

c.)      általános iskola, Bakonszeg

Telephelyek:

1.)   4164 Bakonszeg, Bacsó Béla u. 6.

2.)   4144 Darvas, Rákóczi u. 56.

3.)   4141 Furta, Templom u. 3.

4.)   4141 Furta, Templom u. 10.

5.)   4141 Furta, Petőfi u. 3.

6.)   4141 Furta, Kossuth u. 5.

Az intézmény neve:   Furtai Bessenyei György Általános Iskola

Címe:                          4141 Furta, Petőfi u. 7. sz.

Telefonszáma:            06-54-441-415

Az intézmény típusa: 8 osztályos általános iskola, hagyományos román nemzetiségi nyelvoktató általános iskola

Bakonszeg, Bacsó Béla utcai telephely:

Címe:                          Bakonszeg, Bacsó Béla u. 6.

Telefonszáma:            06-54-469-512

Az intézmény típusa: 1-4 évfolyamos általános iskola

Darvas, Rákóczi utcai telephely:

Címe:                          Darvas, Rákóczi u. 56.

Telefonszáma:            06-30-476-3215

Megjegyzés:               Ezen a telephelyen jelenleg nem folyik oktatás.

2.1.1.      Az intézmény feladatai a pedagógiai program szerint

Az iskola jogállása: Jogi személyiségű szervezeti egység, gazdálkodási szempontból nem önálló.

Feladatai:

a.)    Általános iskolai oktatás 1-8 évfolyamon

b.)    Napközis foglalkozás 1-8 évfolyamon

c.)    Integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés

d.)    Fejlesztő felkészítés

e.)    Román nemzetiségi nyelv oktatása

f.)     Diáksporttal kapcsolatos feladatok

g.)    Kiemelt figyelmet igénylő tanulók foglalkoztatása (SNI, HHH, BTM stb.) Ezen gyermekek ellátásához igénybe veszik utazó gyógypedagógusok munkáját is.

h.)    Kiemelten tehetséges tanulókkal való foglalkozás

i.)      Könyvtári szolgáltatások

j.)      Közművelődési feladatok

2.1.2.      Az intézmény statisztikai adatai röviden

Tanulók létszáma

Az intézmény félévi beszámolója áll rendelkezésemre, tehát a legfrissebb adatok szerint összesen 162 tanuló jár iskolába. Ez önmagában egy normál egy évfolyamos általános iskolának is megfelelő gyermeklétszám, de itt román nemzetiségi nyelvoktatás folyik, ahol a minimális létszám elvárás mindössze 8 fő évfolyamonként, ami azt jelenti, hogy az iskolába járó tanulók létszámát tekintve is stabil az intézmény. (Durván a kétszerese a minimális elvárásoknak.)

A részleteket tekintve az alsó tagozaton itt is érződik a tanulói létszám csökkenése, hiszen a Bakonszegi tanintézmény nélkül 55 tanuló jár az alsó tagozatra szemben a felső tagozat 107 gyermekével, vagyis felsőbe kétszer annyian vannak, mint az alsó tagozaton. Tehát itt is felvetődik a beiskolázás kérdése, vagyis a gyermeklétszámot meg kell tartani, esetleg növelni.

A problémás tanulók létszáma (SNI, BTM) összesen 36 fő, vagyis a tanulók negyede. Szerencsére a kollégák elmondása alapján igazi nevelési problémával küzdő gyermek alig 3-4 akad. A többiek a hagyományos iskolai keretek között is kezelhetőek, fejleszthetőek.

Nagyon pozitív, hogy az intézményben, egyetlen tanuló kivételével, nincs igazolatlan hiányzó. Az igazolt hiányzások átlaga is mindössze 1-2 nap. Szeretnek iskolába járni a gyerekek.

Ami az alapvető problémát jelenti, hogy sajnos a Bakonszegi tagintézményben nagyon csökken az alsósok létszáma, ez ellen minden lehető eszközt bevetettek eddig is a falu vezetői, az iskolavezetés, de a probléma fennáll és meg kell oldani.

A nemek aránya nagyon ideális, közel fele-fele, mindössze tízzel több a fiúk létszáma.

Tanárok létszáma

Az iskolában pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma jelenleg 18 fő, ebből egy fő tartósan távol van (szülési szabadság), így 17 kolléga látja el az oktatási feladatokat. A 17 főből mindössze 4 fő a helybeli, a többiek bejárók, vagy áttanítást végeznek, esetleg óraadói státuszban vannak. Ennek ellenére a tantestület stabil, összetartó. A hiányzásokat mindig megoldják. Jelenleg a legnagyobb problémát, az iskola szempontjából, az egyik román nyelvszakos kolléga jelenti, aki szülési szabadságra fog menni. Az ő pótlására mindent meg kell tenni és remélem a román oktatási szervekkel tartott jó kapcsolataim is segítenek ebben.

A tantárgyak 100%-os szakképesítés mellett kitűnő szinten vannak ellátva. Mindössze a kémia és az ének tárgyakat tanítja két áttanító kolléga Berettyóújfaluból, illetve a szomszédos Zsákáról.

Alsóban még jobb a helyzet, hiszen a négy szóló osztályt Furtán 4 tanító tanítja, illetve szakos tanítókkal van ellátva a speciális tárgyak oktatása (nyelv, testnevelés stb.)

A bakonszegi tagintézményben is jó a pedagógus ellátottság, hiszen az összevont osztályokat (1-2 és 3-4) 3 pedagógus tanítja. Itt most egy kolléga elment, de azonnal meg lehetett oldani a pótlását.

A legfontosabb feladat, mint említettem, hogy a román nyelvoktatást megoldjuk, illetve egyben kell tartani a tantestületet, hiszen eddig is kiváló munkát végeztek.

Tárgyi feltételek:

Az új iskolai rész 4 tantermes, megfelelő berendezéssel, esztétikus környezetben. A központi iskolai részben 2 tanterem található és egy udvar. Az épület felszereltsége megfelelő. Ezen kívül rendelkezésre áll egy alsós napközis terem, valamint egy kisterem az alsó tagozat számára. Szintén külön épületben található a tornaterem.

Mozgásra lehetőséget biztosít még egy bitumenes és egy füves pálya is.

Az épületek mindegyike gázfűtéses és természetesen rendelkeznek megfelelő mellékhelységekkel.

Bakonszegen 4 tanterem áll rendelkezésre megfelelő környezetben, jól felszerelve. (Két interaktív tábla is található itt.)

Az iskola technikai eszközparkja megfelelő, bár természetesen fejleszthető, főleg a számítógépek. A könyvtár fejleszthető, főleg az oktatás célját segítő kiadványokkal.

2.2.       A társadalmi környezet elvárásai

A társadalmi környezet elvárásait a képviselő testület ülésén a polgármester úr fogalmazta meg a legjobban; A községnek kell, hogy iskolája legyen! Az iskola fenntartása a mindenkori vezetés legfontosabb feladata volt, még a központosítás előtti időkben is, hiszen több más környékbeli kistelepüléssel ellentétben itt megmaradt az oktatás helyben.

A szülők elvárásai is egyszerűek; helyben a legjobb színvonalú oktatást kapja a gyermekük, ezekkel az alapokkal meg tudja állni a helyét bármelyik középiskolában. Legyen biztonságban, szerető légkörben, amit eddig is megkaptak és az én vezetésem alatt is meg kell kapniuk.

2.3.       Az iskola története röviden

Az intézmény Furtai ÁMK néven működött, és amikor a szervezeti átalakulások végbementek, a KLIK vette át a fenntartói szerepet, akkor kapta az iskola a Bessenyei György nevet. Azóta működik két telephellyel.

Furta településen is négy telephelyen tanítanak. Egy új épületben 4 tanteremben folyik a felső tagozatosok oktatása, a tantermek szaktantermek, jól felszereltek. Az első osztály külön épületben található, ahogyan a második is. A harmadik-negyedik osztályosok szintén külön vannak. Az étkezés és a tornaterem is külön van az iskola többi részétől. Magának az intézménynek ez az egyetlen hátránya, hogy nincs egységes iskolaépület.

2.4.       Humán erőforrás

2.4.1.      A pedagógusok

A tantestület biztosítja a 100%-os szakképesített oktatást az intézményben, és ezt a legjobb tudása szerint teszi. A légkör nagyon jó, segítenek a kollégák egymáson és ismerik jól a másikat. Szerencsére a kollégák többsége több éve, évtizede dolgozik egymással, így mindenki jól ismeri a másikat, tudja kitől mi várható.

Nagyon sok közös munkában vettek részt, ilyenek a pályázatok, ahol bizony mindenkinek oda kellett tennie magát. Több bemutató óra, ami ugye a tantestületben mindenkinek munkát ad; elsősorban aki tartja, másodsorban a többiekre, akik ebben segítik.

A gyerekekkel való kapcsolat családias, ugyanakkor rendkívül jó a fegyelem. A tanórák alatt egy hangos szó sem hallatszik ki a tantermekből.

A szaktanári munka látszik a szaktantermek felszereltségén, az eszközök használatából és több más külső jegyből is. Az alsós tanító nénik csak a saját gyermekeikkel kell, foglakozzanak, hiszen teljesen külön vannak a többi gyermektől, aminek van jó oldala is. Nagyfokú odafigyelésre, teljesen egyéni felkészítésre van lehetőség. Ugyanakkor örömmel láttam, hogy a termek a csoportmunkára vannak eleve berendezve, vagyis mindennapos a kooperatív tanulás, a kompetencia alapú oktatás. Természetesen ebédkor és egyéb alkalommal találkoznak a tanulók, de mindenkinek meg van a maga feladta a maga helyén.

Nagyon szeretnék ennek a közösségnek tagja lenni.

2.4.2.      A tanulók összetétele

A Furtai Bessenyei György Általános Iskola három község társulása révén működik, ez a három település: Furta, Bakonszeg, Darvas. Sajnos Darvason jelenleg szünetel az oktatás.

A tanulók családi háttere heterogén. Zömében az iskola céljaival egyetértő, azonosulni tudó családokból jönnek a gyerekek. Sok esetben erőn felül is biztosítják a tanulás feltételeit, szervezett programok anyagi feltételeit megteremtik, szívesen vállalnak munkát az iskola érdekében, javítás, társadalmi munka stb.

Problémát jelent, ahogy más településeken is, a szülők fokozott életvitele, az életszínvonal fenntartása érdekében végzett sok munka a család rovására megy. Ezek az elfoglalt szülők nem tudnak annyit foglalkozni gyermekükkel, amennyit lehetne, amennyit kellene.

Ennek ellenkezője is megtalálható a településen; a munkanélküliség, biztonságvesztés, kilátástalanság. Sajnos ezek a szülők, bár idejük lenne, szintén nem foglalkoznak a gyermekükkel. Ennél a csoportnál vannak a leszakadók, ahol már az alkoholizmus, egyéb szenvedélybetegségek már a gyermekek biztonságát is veszélyeztetik.

A gyerekekkel való beszélgetés bizonyítja, hogy sokuknak hiányzik a szeretet, hogy meghallgassák őket. Ezeknek a problémáknak a folyamodványa a hátrányos helyzet, illetve a halmozottan hátrányos helyzet. A legsúlyosabb helyzetben a szülő nélkül felnövő nevelőszülőknél, nevelőotthonban élők vannak. Velük van a legtöbb gond az iskola életében is, hiszen a településen is működik egy intézmény, az Arany János Nevelőotthon 9 tanulóval.

2.4.3.      A nevelőmunkát közvetlenül segítők köre

Az intézményben a nevelő-oktató munkát segítők megfelelő létszámban vannak és nem csak az állandó alkalmazottak, de az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott közfoglalkoztatottak is nagy örömmel és becsületesen segítik a munkát.

Jelenleg 2 fő kisegítő alkalmazott és 1 fő karbantartó vigyáz a rendre, tisztaságra, hogy az iskolában minden működjön, és ami elromlott megpróbálják megcsinálni.

Egy iskolatitkár segíti az iskolavezetés munkáját, aki ebben a tanévben kezdett el itt dolgozni, mivel az előző közalkalmazott nyugdíjba vonult.

Jelenleg 3 fő közalkalmazott is az iskolában dolgozik, segítenek, hogy az iskola szép tiszta legyen. Illetve ketten a buszokkal járnak, és a gyermekkíséretet látják el.

 1. 3.      Vezetői program

 

3.1.       Az intézmény pedagógiai folyamatainak szervezése, irányítása

Az intézmény vezetése körében az intézményvezető

 • szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését;
 • döntésre előkészít az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe;
 • előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói iratokat;
 • jóváhagyja az intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet;
 • kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;
 • gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot az intézmény közalkalmazottjai felett;
 • tájékoztatást ad a fenntartónak az intézmény tevékenységéről;
 • teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást;
 • szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából.

3.1.1.      Az igazgató irányító munkája

Az iskolavezetés mindenkori legfontosabb feladata, hogy megteremtse az iskola működéséhez szükséges feltételeket, így elvárható a tantestülettől, hogy eleget tegyen a kihívásoknak, legjobb szakmai munkáját tudja nyújtani mindenki. A nyugodt légkör, amelynek biztosítéka az iskola érdekében történő közös munka, lehetővé teszi, hogy az itt tanuló iskolások ugyanolyan oktatási színvonalat kapjanak, amely elvárás is minden tantestület felé. Ezt a nyugodt légkört, biztonságot szintén az iskolavezetés tudja megteremteni.

Támogatni kell minden egyes pedagógust, akinek a célja a színvonalas oktatás. Inspirálni kell megfelelő kihívásokkal a pedagógusokat, pedagóguscsoportokat, hogy szakmai legjobbjukat tudják nyújtani. A mindenkori legfontosabb cél az itt tanuló gyermekek színvonalas nevelése-oktatása, és hiszem, hogy ezt az általános célt le kell bontani a helyi intézmény sajátosságainak megfelelően. Konkrét célokat, feladatokat kitűzni, nem csak a megfelelő dokumentumokban, de a fejekben is. Ezeket a célokat, feladatokat szakmai konszenzussal kell megalkotni, hogy mindenki magáénak érezze őket. A kihívás az, hogy aztán ezeket a célokat meg tudjuk valósítani és jó lesz látni az eredményt; egy jól működő iskolát, sikeres továbbtanulási mutatókat, elégedett és nem túlterhelt tanárokat és főleg szülőket, akik látva az eredményeket a mi iskolánkat választják gyermeküknek.

Meg kell találni az iskolavezetésnek azokat a pontokat, amelyek alkalmasak a kitörésre, ilyen szerintem a nemzetiségi oktatás, a kompetencia alapú oktatás, a mérés-értékelés- ellenőrzés megfelelő egysége. Meg kell őrizni a hagyományokat és biztosítani a korszerű oktatást. Úgy gondolom, ha az iskolavezetés példát mutat, megfelelő konszenzusos irányt talál, a jelenlegi kitűnő csapattal sikeres lehet.

3.1.2.      Az ellenőrzés feladatai

Intézményértékelés alatt a közoktatási intézmény átfogó szakmai munkájának értékelését értem a megfelelő dokumentumokban (Pedagógiai Program, SZMSZ) előírt követelményeknek való megfelelést. Az értékelés ki kell terjedjen a pedagógusuk szakmai munkájára, a tanulók eredményeire, a helyi elvárásoknak való megfelelésre.

Az ellenőrzés legfontosabb feladata a szakmai munka segítése. A hibák, hiányosságok feltárása lehetőséget ad a jobb munka elvégzésére a színvonal emelésére. Természetesen nagyon fontos, hogy az értékelés ne legyen szubjektív, megfelelő eszközökkel végezzék.

Az ellenőrzés célja, hogy az elért eredményekből következtetéseket vonjunk le, feltárjuk a tényeket és végül keressük az okokat, de nem a bűnbakokat. Az ellenőrzés tulajdonképpen egy állapotfelmérés, amely segítségével megállapíthatjuk, hogy milyen színvonalú munkát végeztünk. Fontos, hogy az eredmények összegzése után újabb célokat tudjunk kitűzni magunk elé.

Az iskolai élet szereplőinek ellenőrzése:

 1. 1.      A tanulók ellenőrzése

A tanulók ellenőrzését, természetesen a szaktanárok, tanítók végzik. Formája lehet írásbeli és szóbeli feleltetés, dolgozatírás, egyéb.

Fontos:

- Rendszeres, ne váratlan legyen.

- Mindig legyen konkrét oktatási, nevelési oka

- Az értékelés személyre szabott legyen

- Teljesen el kell különüljön a magatartás értékelése és a tananyag értékelése

A tanulókat, az osztályközösséget az egész tantestület is értékeli, félévkor és év végén.

Nagyon fontos eszköz a kezünkben a mérés. Ennek eredményeit is figyelembe kell venni.

A magatartás értékelésénél fontos az SZMSZ-ben rögzített dicsérő és fenyítő eszközök egzakt használata. Ha ez nincs pontosan rögzítve (milyen súlyú cselekmény mit érdemel, mik a fokozatok stb.), akkor azt haladéktalanul meg kell tenni. Minden iskola egyik legfontosabb problémája az iskolai erőszak, ez ellen csak egységesen tudunk fellépni.

Az értékelésben fontos szerepe van a testnevelés értékelésének, amelyet a NETFIT rendszer végez.

Ne feledjük a tanulói értékelés legfontosabb eszköze a dicsérő szó!

 1. 2.      Pedagógusok ellenőrzése

A kollégák értékelését, ellenőrzését, az igazgató végzi, illetve megbízásából a helyettes vagy a munkaközösség vezetője. Feladata a tájékozódás az elvégzett munkáról. A jó példák továbbadása, közkinccsé tétele. Ahol szükséges segítségadás.

Formái:

- Közös megbeszélések problémákról

- Munkaközösségi vagy egyéb jellegű bemutató órák

- Óralátogatás

A kollégák ellenőrzésének, értékelésének fontos feladata napjainkban a minősítésre való felkészítés.

 1. 3.      Az oktató munkát segítő alkalmazottak ellenőrzése

A technikai dolgozók ellenőrzésének célja az iskola működésének érdekében végzett munka minél hibátlanabb legyen. Csak a munkaköri leírásban foglalt feladatokat kell ellenőrizni. Rendszeres legyen és legyen visszajelzés.

3.1.3.      Kiemelt feladatok

Az intézmény mindennapos működésének megőrzése érdekében olyan világos célrendszert kell kifejleszteni, ami a mindennapok részévé válik. A hétköznapok rutinból, de nem megszokásból működjenek.

Kiemelt feladat a hit-és erkölcstan oktatás és a mindennapos testnevelés zökkenőmentes biztosítása.

Kiemelt feladat a beiskolázás, ennek feladatainak megtervezése, elosztása. Új formákat lehet bevezetni, többszöri iskola-óvoda látogatás, szorosabb kapcsolattartás, iskola előkészítő program készítése. Sajnos itt is jelentkezik az egyházi iskola „elszívó” szerepe. Nagyon igyekezni kell a létszámot megtartani, minden gyermekért meg kell küzdeni.

A pedagógusok számára biztosítani kell a pedagógus életpálya modellből fakadó kötelezettségek ellátásának lehetőségeit, minősítésekben segíteni munkájukat.

Az infokommunikációs (IKT) eszközök használata, beépítése az óraszerkezetbe.

A kulcskompetenciák nevelési-oktatási feladatainak fejlesztése.

3.2.       Humánerőforrás fejlesztése

A Furtai Bessenyei György Általános Iskola jól képzett pedagógusokkal rendelkezik, a szakos ellátottság közel 100%-os. Szerencsére nem túl nagy létszámú az áttanító pedagógusok létszáma, ezért a tantestület stabilnak mondható, alacsony a fluktuáció.

Jól működő a munkától nem félő csapatról van szó, akik alkalmasak az állandóan változó körülmények közt is a fő feladatra; az oktatásra-nevelésre koncentrálni. Szeretném a testületet egyben tartani, további munkára serkenteni új és kreatív feladatokkal is. Igyekszem szem előtt tartani az egyenletes terhelést a munkában, ugyanakkor mindenkitől elvárom az aktivitást.

Az egységesen kialakított programokat egységesen kell megvalósítani. Mindenki ötletét el lehet fogadni, de a megvalósításból is vegye ki a részét. Szeretném a csapat egységét megőrizni és beilleszkedni, segíteni a közös munkát.

3.2.1.      Képzések, továbbképzések

Feladat a pedagógusok belső továbbképzésének még jobb megszervezése. A külső továbbképzésekre való eljutás lehetőségének megteremtése, a kieső kolléga helyettesítésének megoldása. A továbbképzések egy részét lehetőleg az iskolába kell hívni, és a munkatervvel összhangban megvalósítani.

A továbbképzések tervezésénél fő szempont az iskola érdeke és nagyon szerencsés, ha ez egybe esik a kollégák egyéni ambíciójával. Nagyon fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése a kollégák számára. Ebben feltétlen lépni kell.

3.2.2.      Képességek kibontakozását segítő pedagógiai tevékenység

 

-     Szakkörök kialakítása a tanulói igényeknek megfelelően

A szakkörök meghirdetésénél több szempontot is figyelembe kell venni: órarend, K-s órák elosztása, tanulók terhelése. Nagyon nehéz, de nem lehetetlen kompromisszumok árán az igazán érdekes, a tanulók számára kínálatot jelentő szakköri foglalkozásokat meghirdetni.

-     A tanórai feladatok differenciálása

A lemaradók mellett, szerencsére jó képességű diákjaink is vannak. Az óra megtervezésénél figyelembe kell venni ezt is, és plusz feladatokat készíteni, érdekességeket találni, digitális tartalmakra felhívni a figyelmet. Versenyre való felkészítés is lehet tanóra része.

-     Kompetencia fejlesztése

Az alapkompetenciák fejlesztése minden tanóra feladata, nem kell külön kiemelni, de ennek megfelelően tervezni. Kreativitás, érdeklődés felkeltése, kooperatív vagy más módszerek használata.

-     Versenyeztetés

Ez a pont látszólag ellent mond a mottóban leírtaknak (ne legyen versenyistálló az iskola), de ugyanakkor a tehetségeknek lehetőséget kell adni, hogy megmérettessék magukat, bemutatkozzanak. Vagyis csak az önkéntességi alapon lehet a gyerekeket versenyekre nevezni.

3.2.3.      A szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségeket enyhítő tevékenységek

 

-     Helyi eszközök felmérése

Pontosan tisztázni kell kik azok a tanulók, akik segítségre szorulnak. Van, akinek van vizsgálati eredménye (SNI, BTM), de ha a pedagógus észre veszi a problémát, akkor azt mihamarabb jelezni kell. A feladatok differenciálásával, egyéni bánásmóddal a pedagógus is sokat segíthet, de természetesen a jelentős probléma kezeléséhez szakmai segítséget kell hívni.

 A szülőknek tisztában kell lenni a fokozatokkal, ha gond van, mindig azzal beszéljenek a kompetens; elsősorban az osztályfőnök, szaktanár. Nem szabad engedni, hogy elharapódzón a „feljelentgetés” („megyek az igazgatóhoz!, polgármesterhez!”) A problémákat az érintetteknek kell megbeszélni. Nagyon kell vigyázni az iskolai erőszak elkerülése érdekében, hogy mihamarabb tisztázódjanak a „félreértések”.

-     Központi eszközök, segítség igénybevétele

Az intézményben dolgozó speciális szakember nincs csak utazó pedagógusokkal kell megoldani a feladatot, ami az időbeosztás miatt problémát jelenthet, igyekezni kell a gyermekek érdekében ezt a legoptimálisabban megoldani.

-     A szülők és más nem szakemberek segítségének igénybe vétele

A pedagógusok és a szülők együttműködésének a legkritikusabb pontja a problémás gyermek nevelése, oktatása. A szülő, természetesen, nehezen vagy nem tudja belátni, ha gyermekével gond van, legyen az magatartási („nem csak az enyém rossz”) vagy tanulási. Igazi nagy kihívás a pedagógusnak ezt a helyzetet kezelni. Ebben igen nagy tapasztalattal rendelkezem, tehát szívesen segítek a kollégáknak. Néha a problémás gyermeknek elegendő egy jól megválasztott szakkör, érdeklődési kör, ami leköti. Ilyenkor segítségül lehet hívni más pedagógusokat, testnevelőt, edzőt, könyvtárost stb.

3.2.4.      Gyermek és ifjúságvédelem

 

-     Az állami szervezetek helyi feladatai, kapcsolatrendszer

Minden községben működik a Gyermekjóléti Szolgálat. Gyakran kell a problémás eseteknél segítségül hívni őket, ha már hatósági segítség kell. Több esetben nagyon hatékonyak tudnak lenni a módszereik (Támogatás megvonás, védelembe vétel stb.)

-     Jelzőrendszer működése

A Gyermekjóléti Szolgálatnak működtetnie kell egy jelzőrendszert, amelynek tagja minden szervezet részéről valaki, aki a gyermekkel kapcsolatba kerül, elsősorban az iskola. A szolgálat felé való jelzés, illetve a tőlük kapott információk sokat segíthetnek a pedagógiai munkában.

3.2.5.      Diákok önszerveződésének segítése

 

-     A diákönkormányzattal kapcsolatos elvárások

A diákönkormányzat az iskolai élet szerves része és nagyon hasznos munkát is tud végezni, amelyre bátran támaszkodhatunk. Az iskolarádió működése mellett jó lenne az iskola honlapján is megjelennének. Beiskolázásnál fontos szerepe van annak, hogy mit mondanak a gyerekek az iskolájukról. Jól érzik magukat az iskolában?

Szeretném, ha a diákönkormányzat tovább működne és kreatív ötletekkel, tervszerű tevékenységgel segítené az iskola munkáját.

-     A diákönkormányzat lehetőségei iskolán belül

Mivel a diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, céljait, tevékenységét a diákok igénye határozza meg. A DÖK célokat fogalmaz meg magának, ezeket valamilyen folyamat, tevékenység révén eléri, megvalósítja. A DÖK tevékenységeit alapvetően négy csoportba sorolhatjuk:

 • érdekérvényesítés,
 • programszervezés,
 • gazdálkodás,
 • kapcsolattartás, marketing.

A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ide tartozik a problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályainak alakításában.

A diákönkormányzatok szinte minden esetben szerveznek különböző programokat az iskolában. Ezek lehetnek sportversenyek, ünnepi műsorok, délutáni rendezvények, diáknapok. A törvényben biztosított egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése a DÖK egyik fontos feladata.

A DÖK mint szervezet gazdálkodik különböző erőforrásaival. Saját vagyonának felhasználása, az iskola által rendelkezésre bocsátott eszközök hasznosítása, pályázatok írása és az adományszervezés tartozik ide.

A működéssel kapcsolatos információk terjesztése, a programok reklámozása fontos a DÖK sikeres működéséhez. A jó DÖK megfelelő kapcsolatot ápol a pedagógusokkal, az iskola vezetésével, a diákokkal, diákszervezetekkel, az iskolai élet minden érintettjével.

3.3.       Intézménykultúra fejlesztése, hagyományőrzés

A nem oktatással összefüggő programokat tekintem az intézménykultúra részének. Természetesen az iskola neveléssel-oktatással összefüggő tevékenysége is egyfajta intézményi kultúrát jelent, de ezt inkább oktatási színvonalnak nevezném. Milyen tevékenységeket szeretnék megtartani, esetleg fejleszteni:

-     Iskolai ünnepségek

-     Sport és szabadidős tevékenység

-     Osztálykeretben történő ünnepségek

-     Művészeti tevékenység

-     Részvétel a falu életében

3.3.1.      Román nemzetiségi kultúra fejlesztése

Nemzetiségi nyelvoktató intézmény révén természetesen részt kell venni a nemzetiségi programokon, versenyeken. A helyi iskolai nemzetiségi nyelvi versenyeket folytatni kell, illetve fejleszteni lehet. Kapcsolatot kell tartani a Cronica újsággal, a gyermekrajzokon túl az eseményekről is be lehet számolni. Kiemelt nemzetiségi programok:

-     Eminescu versmondó verseny Körösszegapátiban

-     Mesemondó verseny Békéscsabán

-     Labdarugó kupák (Pocsaj, Lökösháza)

-     Battonyai versmondó verseny

-     Néptánctalálkozók

3.3.2.      Hagyományok

Szeretném a népdaléneklési versenyt újra indítani, ismét hagyománnyá tenni. A sport területén fontosnak tartom a nemzetiségi kupákon való részvételt (Pocsaj, Tanaszi Kupa, Lökösháza, Farsangi Kupa) A Bozsik Intézményi programot szintén jó lenne megtartani.

A tagintézmények programjait, hagyományait maximálisan támogatni kell. (Bakonszeg, Kiskertes program stb.)

Az iskola és a község életében fontos hagyományokat feltétlenül meg kell őrizni.


 1. 4.      Az iskola menedzselése, kapcsolatrendszere

Az oktatásmenedzsment központi kérdése az az eljárás, amelynek során döntés születik a szervezet céljairól. Sok intézményben a célokat az igazgató találja ki, gyakran az idősebb vezetőcsoporttal és az iskola nem-szakmabeli vezetőivel (kormányzó testülettel, iskolaszék néhány tagjával) való együttműködésben. Az igazgató különösen abban a helyzetben van, hogy saját céljait, mint az iskoláéit jelenítse meg. Poster (1976) szerint: "az iskolaigazgató az, aki meghatározza a menedzsment prioritásait".

Fenti idézettel szemben én nagyon szeretném, ha az iskola prioritásait közösen határoznánk meg, és az természetes, hogy azt iskolavezetőként igyekszem minden eszközzel megvalósítani.

4.1.       Fejlesztés fő irányai

Az iskola stabilan működik, ezért lehet építeni a megfelelő alapokra. A kiemelt feladatok fejezetben említett problémák elsőbbséget élveznek minden fejlesztési munkában. Az iskola tanulói létszáma megfelelő, bár különböző okok miatt itt is gond a létszám csökkenése. A nemzetiségi oktatás miatt más a létszám elvárás, de azért van teendőnk. Úgy gondolom, még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a beiskolázandó tanulók megtartására. ennek érdekében folyamatos párbeszédet kell folytatni a beiskolázás szempontjából fontos óvodákkal. A városi iskolákban működik az iskola előkészítő rendszer, ennek egy itteni formáját nem lenne haszontalan kidolgozni. A leendő iskolások szüleit meg kell keresni minél hamarabb és információkkal „bombázni”.

A másik fejlesztendő feladat az iskolai belső kommunikáció további fejlesztése. Minden érintett mindig tudjon a számára elvégzendő feladatról. Időt kell szánni a problémák megbeszélésére. Át kell gondolni, hogy mikor van szükség az egész intézmény tájékoztatására és mikor kell kiscsoportos megbeszélést folytatni.

A minősítési eljárás szabályai folyamatosan változnak, ezért naprakészen kell figyelni a feladatokat. minden segítséget meg kell adni a minősítésre váró kollégáknak, a portfólió elkészítésétől a látogatásig.

A modern eszközök használata egyszerűen elkerülhetetlen. Több tanár alkalmazza már azt a módszert, hogy internetes feladatokat ad, a házi feladatot akár a Facebook-on kéri. Lépést kell tartani a tanulóinkkal. Ezeket a problémákat akár továbbképzésekkel, belső továbbképzésekkel kell megoldani.

Nagyon fontos fejleszteni a pedagógusok kulcskompetenciákban való jártasságát. A frontális osztálymunkán túl is van élet!

4.2.       Kapcsolatrendszer iskolán belül és kívül

Az iskola az adott társadalmi közegben mindig összetartó erő, ennek megfelelő kapcsolatrendszert kell működtessen, illetve beleilleszkednie. A Furta községben működő iskola természetesen jó kapcsolatot kell fenntartson a község vezetésével, meghatározó társadalmi erőivel. Mivel az intézmény több telephelyen (községben) érintett, így ezekre a helyekre is vonatkozik ez a szabály. Ezek a kapcsolatok nem lehetnek alá és fölérendeltségiek, csak kölcsönösségi alapon lehet működjenek.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az intézmény fenntartója. Biztosítja a működés feltételeit és ellenőrizheti a végrehajtás minőségét. A tankerületi vezetőségi értekezleteken van lehetőségünk betekinteni a központi feladatokba, tapasztalatcserékre, szakmai segítséget kérni.

A szülői szervezet az iskola egyik legfontosabb szervezete, hiszen az ő segítségükkel sokkal könnyebb, hatékonyabb a mi nevelő-oktató munkánk. Nem szabad azonban csak segítséget kérni tőlük, egyenrangú partnerként kell kezelni a szülőket bevonni a problémák megoldásának tervébe. Nagyon fontos, hogy a szülőkön keresztül milyen kép alakul ki az iskoláról.

Nagyon fontos a kapcsolattartás a nemzetiségi szervezetekkel. Sajnos a községben nem működik nemzetiségi önkormányzat, igyekezni kell lehetőségeink szerint szorgalmazni ennek újra alakulását. Mivel én a Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Nemzetiségi Önkormányzat tagja vagyok, így igyekszem az intézmény érdekeit maximálisan figyelembe venni, jó értelembe vett lobbi tevékenységgel.

A kistérség minden oktatási-nevelési intézményét ismerni kell, a kapcsolatokat fejleszteni. Ilyen lehetőség a sport például. Szorosabb kapcsolatot kell kialakítani Berettyóújfalu város középiskoláival a továbbtanulók érdekében. Átalakulóban van a középiskolai oktatás rendszere is és a község helyzete miatt a középiskolai választásnál biztos, hogy a többség a városi intézményeket részesíti előnyben.

Nagyon fontos a kapcsolattartás az egészségügyi szervezetekkel, az egyházzal és minden olyan szervvel, amely az iskola életéhez kapcsolódik.


 1. 5.      ZÁRSZÓ, összefoglaló gondolatok

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét pályázhatok egy iskola vezetői helyére. Nagyon sokáig egy hasonló vidéki kistelepülés, Mezősas, iskoláját vezettem. Úgy alakult, hogy ott már sajnos nincs oktatás és én más feladatokat kaptam, de mindig gyerekekkel dolgoztam és remélem így is marad. Ezen okok miatt nem is gondolkoztam sokáig azon, hogy megpályázom-e a lehetőséget.

Eddig csak felületesen ismertem a települést, illetve az itteni iskolát. Nagyon szeretném, ha módom lenne sokkal jobban megismerni, sőt alakítani ennek az intézménynek az arculatát.

Tudom, érzem, hogy segíthetnék a feladatok megoldásában. Ebben támaszkodhatok a több mint 30 éves pedagógiai tapasztalatomra, a vezetői munka ismeretére, a nemzetiségi oktatás ismeretére.

Igyekszem beilleszkedni a meglévő közösségbe, ebben sajnos már tapasztalatom van, mert akaratom ellenére már két intézményben is dolgozhattam, ahol szerencsére mindig sikerült jó kapcsolatot kialakítanom. Nagyon számítok az itt tanító kollégák tapasztalatára, a közös munka sikerének zálogára. Remélem, segítséget kapok a fenntartótól, az önkormányzattól, a szülőktől, a községtől.

Soha nem hátráltam meg a feladatok elől, bízom benne, hogy „jó mulattság, férfimunka lesz!